210.4222222
210.4933333

Κοντά σας ανά πάσα στιγμή

info@aetos-service.gr

Cookies   |   Όροι & Προϋποθέσεις

ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΗ

Όροι Διαγωνισμού

Η aetos-service.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με έπαθλο το iPhone 15 Pro Max 256 GB. O Διαγωνισμός αφορά τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων Facebook & Instagram και θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής.


1. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 09/10/2023 και ώρα 11 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24/12/2023 και ώρα 9 μ.μ. Ως έπαθλο ορίζεται το iPhone 15 Pro Max 256 GB. Σε περίπτωση που η παραπάνω αναφερόμενη διάρκεια του Διαγωνισμού τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή με σχετική δημοσίευση στο Facebook & Instagram. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με άλλα τεχνολογικά μέσα, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.


2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι χρήστες του διαδικτύου και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, ως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό σημ.1. Απόπειρα συμμετοχής μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται στο post που θα δημοσιευτεί στους επίσημους λογαριασμούς του aetos-service.gr στο Facebook & Instagram κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως και 2ου βαθμού.


3. Ευθύνη Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη, αληθή και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή εσφαλμένη ή αναληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή αντίκεινται σε διάταξη νόμου και, ιδίως, να μην προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.


4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν στον Διοργανωτή τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην καταχώριση των προσωπικών τους στοιχείων, ήτοι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ,σε βάση δεδομένων που τηρεί ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στην κλήρωση για το έπαθλο του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Περαιτέρω, ο νικητής του διαγωνισμού, συγκατατίθεται ρητώς σε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από πλευράς του Διοργανωτή που αφορά στην ανάρτηση στον ιστότοπο  aetos-service.gr, καθώς και στα social media του aetos-service.gr, φωτογραφιών του, ονοματεπώνυμου και, ενδεχομένως, δηλώσεών του, για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και για λόγους διαφάνειας.
Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαγωνισμού, για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει. Σε περίπτωση που συμμετέχων στον Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημερωτικών και newsletter του aetos-service.gr, νόμιμη βάση της σχετικής επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά το πέρας 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και τη διάθεση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από αυτούς στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται/διαγράφονται, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία ή η τήρησή τους είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Εφόσον ο συμμετέχων επιλέξει να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.


5. Διακριτική ευχέρεια Διοργανωτή
Ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία καταχώρισαν είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή αναληθή, καθώς και σε περίπτωση που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή με τρόπο που αντιβαίνει σε διάταξη νόμου.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις αναφερόμενες στο παρόν διατυπώσεις.


6. Ανάδειξη νικητή
Η ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού θα πραγματοποιηθεί μέσω του online εργαλείου https://www.random.org στις 25/12/2023 και ώρα 11 π.μ.
Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στους λογαριασμούς του aetos-service.gr στο Facebook & Instagram μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την επιβεβαίωσή του.
Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες του Διοργανωτή επικοινωνία με τον νικήτη, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία, θα ζητείται από τον νικητή η επιβεβαίωση του ονοματεπώνυμου και του e-mail του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την πίστωση του επάθλου που του αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης του διοργανωτή που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον αναπληρωματικό επιλαχόντα.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει ευθύνης ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.
Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Διοργανωτή ή/και συνεργατών του.
Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα ή άλλως.
Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, μπορεί να απολέσει την ιδιότητά του και να ακυρωθεί η συμμετοχή του, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.


7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται, καθοιονδήποτε τρόπο, από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, στην οποία θα μετέχουν παραχωρώντας ελεύθερα τα προαναφερθέντα προσωπικά τους δεδομένα.
Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθόλη τη διάρκειά του, καθώς και για την διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής ανταλλάγματος ή/και αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τον Διοργανωτή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή επιθυμεί να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τον Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίρρησή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aetos-service.gr
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτικής Απορρήτου και συνεπάγεται παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Διοργανωτή.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.


9. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aetos-service.gr


AETOS SERVICE

+210.4222222

Κοντά σας ανά πάσα στιγμή

Όροι Διαγωνισμού

Η aetos-service.gr (στο εξής αναφέρεται ως «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με έπαθλο το iPhone 15 Pro Max 256 GB. O Διαγωνισμός αφορά τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων Facebook & Instagram και θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής.


1. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει στις 09/10/2023 και ώρα 11 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24/12/2023 και ώρα 9 μ.μ. Ως έπαθλο ορίζεται το iPhone 15 Pro Max 256 GB. Σε περίπτωση που η παραπάνω αναφερόμενη διάρκεια του Διαγωνισμού τροποποιηθεί, η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή με σχετική δημοσίευση στο Facebook & Instagram. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και με άλλα τεχνολογικά μέσα, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.


2. Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι χρήστες του διαδικτύου και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίσταται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, ως αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό σημ.1. Απόπειρα συμμετοχής μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

Για την έγκυρη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται στο post που θα δημοσιευτεί στους επίσημους λογαριασμούς του aetos-service.gr στο Facebook & Instagram κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται ως Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως και 2ου βαθμού.


3. Ευθύνη Συμμετεχόντων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη, αληθή και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Ελλιπής ή εσφαλμένη ή αναληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες οφείλουν να μην προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή αντίκεινται σε διάταξη νόμου και, ιδίως, να μην προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.


4. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν στον Διοργανωτή τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην καταχώριση των προσωπικών τους στοιχείων, ήτοι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας ,σε βάση δεδομένων που τηρεί ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξατομικευμένη συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στην κλήρωση για το έπαθλο του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
Περαιτέρω, ο νικητής του διαγωνισμού, συγκατατίθεται ρητώς σε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από πλευράς του Διοργανωτή που αφορά στην ανάρτηση στον ιστότοπο  aetos-service.gr, καθώς και στα social media του aetos-service.gr, φωτογραφιών του, ονοματεπώνυμου και, ενδεχομένως, δηλώσεών του, για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και για λόγους διαφάνειας.
Η επεξεργασία είναι σύννομη ως απαραίτητη για την εκτέλεση του Διαγωνισμού, για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει. Σε περίπτωση που συμμετέχων στον Διαγωνισμό χορηγήσει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη ενημερωτικών και newsletter του aetos-service.gr, νόμιμη βάση της σχετικής επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή του αυτή.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους, ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, εκτός εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με απαίτηση του νόμου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά το πέρας 6 μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και τη διάθεση του Δώρου, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από αυτούς στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται/διαγράφονται, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την κείμενη νομοθεσία ή η τήρησή τους είναι απαραίτητη για άλλους λόγους. Εφόσον ο συμμετέχων επιλέξει να λαμβάνει ενημερώσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διοργανωτή (λ.χ. newsletters), τα στοιχεία επικοινωνίας του διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.


5. Διακριτική ευχέρεια Διοργανωτή
Ο Διοργανωτής δύναται, κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση του, να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία καταχώρισαν είναι ελλιπή, εσφαλμένα ή αναληθή, καθώς και σε περίπτωση που δρουν με τρόπο που αντιβαίνει σε όρους της παρούσας ή προσβάλλουν την εικόνα ή/και τα συμφέροντα της εταιρείας ή τα χρηστά ήθη ή με τρόπο που αντιβαίνει σε διάταξη νόμου.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση του, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις αναφερόμενες στο παρόν διατυπώσεις.


6. Ανάδειξη νικητή
Η ανάδειξη του νικητή και του αναπληρωματικού θα πραγματοποιηθεί μέσω του online εργαλείου https://www.random.org στις 25/12/2023 και ώρα 11 π.μ.
Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στους λογαριασμούς του aetos-service.gr στο Facebook & Instagram μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την επιβεβαίωσή του.
Μετά την κλήρωση και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες του Διοργανωτή επικοινωνία με τον νικήτη, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο παράδοσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία, θα ζητείται από τον νικητή η επιβεβαίωση του ονοματεπώνυμου και του e-mail του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή ή ο νικητής αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την πίστωση του επάθλου που του αντιστοιχεί, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης του διοργανωτή που επιχειρεί την επικοινωνία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον αναπληρωματικό επιλαχόντα.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει ευθύνης ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.
Ρητώς διευκρινίζεται ότι το έπαθλο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα.
Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του Διοργανωτή ή/και συνεργατών του.
Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος ούτε δίδεται η αξία του σε χρήμα ή άλλως.
Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, μπορεί να απολέσει την ιδιότητά του και να ακυρωθεί η συμμετοχή του, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.


7. Λοιποί Όροι
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται, καθοιονδήποτε τρόπο, από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια του Διοργανωτή, στην οποία θα μετέχουν παραχωρώντας ελεύθερα τα προαναφερθέντα προσωπικά τους δεδομένα.
Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθόλη τη διάρκειά του, καθώς και για την διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής ανταλλάγματος ή/και αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τον Διοργανωτή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή επιθυμεί να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τον Διοργανωτή, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την αντίρρησή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aetos-service.gr
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και των Όρων Χρήσης του ιστότοπου και της Πολιτικής Απορρήτου και συνεπάγεται παραίτηση του συμμετέχοντα από κάθε τυχόν αξίωση έναντι του Διοργανωτή.


8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, κατά τόπον αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.


9. Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή διευθέτηση σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, τους Όρους Χρήσης του ιστότοπου και την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aetos-service.gr


AETOS SERVICE